North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2010


Administrative Affairs Council Minutes - December 7, 2010  (document)
File Size: 229.17 kb
Administrative Affairs Council Minutes - November 9, 2010  (document)
File Size: 242.82 kb
Administrative Affairs Council Minutes - October 14, 2010  (document)
File Size: 232.53 kb
Administrative Affairs Council Minutes - September 7, 2010  (document)
File Size: 42.65 kb
Administrative Affairs Council Minutes - May 18, 2010  (document)
File Size: 211.07 kb
Administrative Affairs Council Minutes - April 6, 2010  (document)
File Size: 29.73 kb
Administrative Affairs Council Minutes - March 9, 2010  (document)
File Size: 27.18 kb
Administrative Affairs Council Minutes - February 2, 2010  (document)
File Size: 34.8 kb
Administrative Affairs Council Minutes - January 5, 2010  (document)
File Size: 65.17 kb

[ Back to website ]