North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2009


Administrative Affairs Council Minutes - December 8, 2009  (document)
File Size: 40.42 kb
Administrative Affairs Council Minutes - November 10, 2009  (document)
File Size: 72.6 kb
Administrative Affairs Council Retreat minutes - July 21-22, 2009  (document)
File Size: 83.23 kb
Administrative Affairs Council Minutes - May 5, 2009  (document)
File Size: 23.8 kb
Administrative Affairs Council Minutes - April 7, 2009  (document)
File Size: 31.94 kb
Administrative Affairs Council Minutes - February 10, 2009  (document)
File Size: 49.25 kb

[ Back to website ]