North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2007


Administrative Affairs Council Minutes - December 4, 2007  (document)
File Size: 43.81 kb
Administrative Affairs Council Minutes - November 6, 2007  (document)
File Size: 38.11 kb
Administrative Affairs Council Minutes - September 11, 2007  (document)
File Size: 50.98 kb
Administrative Affairs Council Minutes - July 24, 2007  (document)
File Size: 17.39 kb
Administrative Affairs Council Minutes - May 8, 2007  (document)
File Size: 25.92 kb
Administrative Affairs Council Minutes - April 10, 2007  (document)
File Size: 16.13 kb
Administrative Affairs Council Minutes - February 26, 2007  (document)
File Size: 10.88 kb
Administrative Affairs Council Minutes - February 13, 2007  (document)
File Size: 10.88 kb

[ Back to website ]