North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2015Documents

Administrative Affairs Council Minutes, December 1, 2015 (document)
File Size: 380.27 kb

Administrative Affairs Council Minutes, September 17, 2015 (document)
File Size: 192.96 kb

Administrative Affairs Council Minutes, September 2, 2015 (document)
File Size: 192.41 kb

Administrative Affairs Council Minutes, June 2, 2015 (document)
File Size: 329.14 kb

Administrative Affairs Council Minutes, April 29, 2015 (document)
File Size: 240.51 kb

Administrative Affairs Council Minutes, April 7, 2015 (document)
File Size: 222.57 kb

Administrative Affairs Minutes, March 6, 2015 (document)
File Size: 255.56 kb

Administrative Affairs Council Minutes, January 6, 2015 (document)
File Size: 279.5 kb


[ Back to website ]