North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2014


Administrative Affairs Council Minutes, December 2, 2014  (document)
File Size: 261.63 kb
Administrative Affairs Council Minutes, November 4, 2014  (document)
File Size: 290.26 kb
Administrative Affairs Council Minutes, October 7, 2014  (document)
File Size: 320.3 kb
Administrative Affairs Council Minutes, September 2, 2014  (document)
File Size: 95.12 kb
Administrative Affairs Council Minutes, August 5-6, 2014  (document)
File Size: 182.88 kb
Administrative Affairs Council Minutes, June 6, 2014  (document)
File Size: 128.69 kb
Administrative Affairs Council Minutes, May 6, 2014  (document)
File Size: 24.05 kb
Administrative Affairs Council Minutes, April 8, 2014  (document)
File Size: 120.14 kb
Administrative Affairs Council minutes, March 4, 2014  (document)
File Size: 120.17 kb
Administrative Affairs Council Minutes, Feb. 4, 2014  (document)
File Size: 67.61 kb
Administrative Affairs Council Minutes, Jan. 7, 2014  (document)
File Size: 376.4 kb

[ Back to website ]