North Dakota University System
Administrative Affairs Council

Administrative Affairs Minutes 2013


Administrative Affairs Council minutes, Nov. 19, 2013  (document)
File Size: 163.48 kb
Administrative Affairs Council minutes, Oct. 15, 2013  (document)
File Size: 110.09 kb
Administrative Affairs Council minutes, Sept. 10, 2013  (document)
File Size: 108.68 kb
Administrative Affairs Council Minutes, August 22, 2013  (document)
File Size: 64.07 kb
Administrative Affairs Council Retreat July 2013 Minutes  (document)
File Size: 168.41 kb
Administrative Affairs Council minutes, May 14, 2013  (document)
File Size: 58.4 kb
Administrative Affairs Council Minutes, April 16, 2013  (document)
File Size: 57.16 kb
Administrative Affairs Council Minutes, Feb. 12, 2013  (document)
File Size: 32.16 kb
Administrative Affairs Council Minutes, Jan. 8, 2013  (document)
File Size: 30.68 kb

[ Back to website ]