North Dakota University System
SBHE Minutes

SBHE Minutes - 2015


SBHE Meeting Minutes December 10, 2015   (document)
File Size: 262.24 kb
SBHE Meeting Minutes November 10, 2015  (document)
File Size: 81.77 kb
SBHE Meeting Minutes November 10, 2015 HLC Visit  (document)
File Size: 78.88 kb
SBHE Meeting Minutes September 30, 2015  (document)
File Size: 100.25 kb
Chancellor Search Meeting Minutes 4-30-15  (document)
File Size: 72.07 kb
Chancellor Search Meeting Minutes 4-29-15  (document)
File Size: 64.84 kb
Chancellor Search Meeting Minutes 4-14-15  (document)
File Size: 82.99 kb
Chancellor Search Meeting Minutes 3-26-15  (document)
File Size: 135.33 kb
SBHE Meeting Minutes September 3, 2015   (document)
File Size: 100.05 kb
SBHE Meeting Minutes August 4, 2015   (document)
File Size: 73.52 kb
SBHE Meeting Minutes June 24, 2015   (document)
File Size: 106.61 kb
SBHE Meeting Minutes May 14, 2015   (document)
File Size: 123.41 kb
SBHE Meeting Minutes April 30, 2015   (document)
File Size: 115.21 kb
SBHE Meeting Minutes March 26, 2015   (document)
File Size: 118.63 kb
SBHE Meeting Minutes March 3, 2015   (document)
File Size: 83.81 kb
SBHE Meeting Minutes February 26, 2015   (document)
File Size: 149.29 kb
SBHE Meeting Minutes January 29, 2015   (document)
File Size: 137.28 kb

[ Back to website ]