North Dakota University System
SBHE Minutes

SBHE Minutes - 2016


SBHE Meeting Minutes December 14, 2016   (document)
File Size: 220.18 kb
SBHE Meeting Minutes November 16, 2016   (document)
File Size: 261.2 kb
SBHE Meeting Minutes October 27, 2016   (document)
File Size: 246.81 kb
SBHE Meeting Minutes September 29, 2016   (document)
File Size: 203.35 kb
SBHE Meeting Minutes June 29, 2016  (document)
File Size: 182.33 kb
SBHE Meeting Minutes June 17, 2016  (document)
File Size: 87.91 kb
SBHE Meeting Minutes June 6, 2016  (document)
File Size: 55.84 kb
SBHE Meeting Minutes May 24, 2016   (document)
File Size: 241.67 kb
SBHE Meeting Minutes April 28, 2016   (document)
File Size: 353.66 kb
SBHE Meeting Minutes March 15, 2016   (document)
File Size: 315.08 kb
SBHE Meeting Minutes Febraury 3, 2016  (document)
File Size: 326.77 kb
SBHE Meeting Minutes January 19, 2016  (document)
File Size: 284.58 kb

[ Back to website ]