North Dakota University System
SBHE Governance Committee Minutes

2017


SBHE Governance Committee, December 14, 2017  (document)
File Size: 259.44 kb
SBHE Governance Committee, October 25, 2017   (document)
File Size: 270.92 kb
SBHE Governance Committee, September 21, 2017   (document)
File Size: 242.3 kb
SBHE Governance Committee, May 9, 2017  (document)
File Size: 66.62 kb
SBHE Governance Committee, April 20, 2017  (document)
File Size: 302.98 kb
SBHE Governance Committee, March 22, 2017   (document)
File Size: 243.22 kb
SBHE Governance Committee, February 22, 2017   (document)
File Size: 209.17 kb

[ Back to website ]